Náš společný volební program STAN a TOP 09

Klíč k lepší Chrudimi

Živé a zdravé město

  • Odpovědný přístup k chrudimské ekonomice a kvalitní vzdělání

V poslední dekádě se ekonomická aktivita v Chrudimi přenesla do městských periferií, které byly masivně podporovány radnicí (často přes odpor obyvatelstva) zatímco střed města upadal. Dále dochází k odlivu vzdělanějších lidí do větších měst, kde hledají lepší pracovní uplatnění za cenu horšího životního standardu.

Chceme podpořit drobné podnikání v centru města a omezit podporu velkých obchodů na městských periferiích. Jedná se o strategickou podporu a snahu o návrat k tradicím města, neboť ekonomická aktivita byla vždy soustředěna kolem jeho středu.

Chrudim je historicky považována za město s vysokou úrovní vzdělanosti, STAN a TOP 09 proto přinese návrhy na podporu vzdělaným a aktivním obyvatelům města. Jednou z možností je podpora podnikatelského inkubátoru, ve kterém budou podporovány malé začínající firmy podnikající v oborech vzdělanostní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou.

Je potřeba efektivní řízení a financování městských společností a institucí zřizovaných městem, vyvarovat se předraženým zakázkám. Nutností je zajistit udržitelné hospodaření města, včetně smysluplného investování a vyvarování se dalšího zadlužování města na jeho provoz.

Využití finančních dotací v maximální možné výši a postupné investování do moderních technologií, společně s investováním do nových trendů s výraznou úsporou do dalších let. Lepší dohled při prodeji nevyužívaných nemovitostí ve vlastnictví města.

Pod patronací města funguje v Chrudimi několik základních i mateřských škol. Ačkoliv je jejich dobré fungování klíčovou službou pro velké množství, zejména mladších obyvatel, této problematice se nedostává příliš velké pozornosti. Toto bychom my velmi rádi změnili.

STAN a TOP 09 zajistí kvalitní školství ve městě a zároveň dá rodičům možnost kontroly této kvality pomocí hodnocení těchto škol přímo rodiči i odborníky. Plánujeme rozšíření soukromých mateřských škol a dětských skupin, včetně základních škol a to z důvodu nedostatku volných kapacit.

Rádi bychom zapojili žáky a studenty, aby se aktivně podíleli na vybraných projektech a měli možnost poznat, jak se samotné projekty tvoří a zároveň viděli, jak funguje řízení města.

  • Podpora a rozvoj sportu, kultury a cestovního ruchu

Po celém městě je malý počet sportovních ploch pro rekreační sportovce a slabá podpora sportu, především mládeže. Naším úkolem je rozšířit povědomí o možnostech sportování, a to již od útlého věku občanů. Avšak nechceme zapomínat na aktivní seniory, kterým chceme pomoci si udržet stávající kondici, konkrétně vybudováním sportovních a relaxačních zón.

Je potřeba vybudovat moderní multifunkční sportovní halu a nové sportovní areály pro širokou veřejnost. Naším cílem je zpřístupnit sport všem lidem, a to nejen profesionálům. Chceme více zapojit mládež do aktivního pohybu, a to za pomoci všech klubů v Chrudimi.

Za spolupráce města a evropských dotací chceme postavit a zrekonstruovat hřiště s umělou trávou ve vybraných lokalitách, jako například v Klášterních zahradách. Podmínkou však je zabezpečení kamerovým systémem, aby se opět hřiště nezničilo.

Postrádáme více větších kulturních akcí, koncertů s tematickým zaměřením. Vnímáme absenci umělců a interpretů z našeho města. Rádi bychom vybudovali nové komunitní centrum, určené pro všechny věkové kategorie, s maximálním využitím.

Rádi bychom celkově změnili pohled a vnímání města z okolí, pořádáním různých koncertů, eventů, festivalů, představení a zajímavých akcí. Chtěli bychom více využívat prostorů Klášterních zahrad, Ploché dráhy, Letního kina a parků.

Chrudimské historické centrum je jedno z nejkrásnějších v celé republice. Je smutné, že město nedělá návštěvníkům takové podmínky, aby ho navštěvovali častěji. My tohle chceme změnit tím, že ho otevřeme novým lidem, a to jak po kulturní, tak i cestovatelské stránce. Je potřeba maximálně využít obrovský potenciál a získat zpět věhlasnou reputaci.

  • Zlepšit dopravu a bezpečnost města

Velký problém ve městě je nedostatek parkovacích míst, cyklostezek, špatný stav chodníků a příjezdových cest, absence bezbariérové průchodnosti.

Je nezbytně nutné začít stavět parkovací domy, ale v jasně definovaných a schválených lokalitách. Musíme začít realizovat třetí etapu obchvatu, vybudovat další cyklostezky, opravit rozbité chodníky, silnice, cesty a zprovoznit bezbariérové vstupy pro vozíčkáře a rodiny s kočárky.

Okamžitě zakročit v nebezpečných lokalitách, jedná se o bezprostřední okolí u nádraží a obchodních center Dukla, respektive Kateřina. Město potřebuje více bezpečnostních kamer, jejich vylepšení a navýšení počtu strážníků. Je naší povinností chránit naše občany a zamezit narůstající agresi od bezdomovců a dalších výtržníků.

  • Péče o životní prostředí a digitalizace města

Na místech s vyšší koncentrací lidí je potřeba zajistit dostatek odpadkových košů, ideálně rozdělených na papír, plast, směs a bio odpad. Také je nutné umístění stojanů na cigarety, abychom omezili vyhozené nedopalky na zemi.

V rámci snižování oxidu uhličitého podporujeme vybudování cyklopruhů, z důvodu použití jízdních kol oproti automobilům, dalším důležitým prvkem bude zajištění dostatečného počtu elektro nabíječek. Rádi bychom pořídili elektro MHD a podpořili sdílená kola (REKOLA).

Chceme investovat do solárních panelů, minimálně na městských budovách, a také podpořit zelené rostlinné zdi. Fasády pokryté rostlinami fungují jako klimatizace města, tzv. v létě ochlazují a v zimě oteplují, tím se zlepšuje klima budovy a okolí. Samozřejmostí je pokračující výsadba nových stromů, které zadržují vodu v krajině a v letních měsících chrání svým stínem.

Využití zajímavých a velkorysých dotací na obnovu brownfieldů, a to až do výše 50 miliónu Kč, s jen 10% vlastní spoluúčastí.

Budeme pořádat různé přednášky a semináře, zaměřené na aktuální problematiku, související s globálním oteplováním a znečišťováním životního prostředí. Rádi bychom poukázali na potřebu recyklace a podporu biodiverzity, což obnáší vysázení květin pro včely a další hmyz.

Budeme nadále organizovat akci Ukliďme Česko v Chrudimi. Podpoříme možnost zapojení škol na této akci jako osvětu pro děti, naší budoucí generaci.

V dnešní době je potřeba maximálně využívat online prostředí a omezit tiskoviny v plné možné míře. Zlepšit současný web města, minimálně přidáním chatbota. Dále chceme zrychlit chod úřadu, nemocnic a dalších institucí, pomocí používání NFC čipů. Právě pomocí technologie NFC můžeme nahradit papírové vizitky a nabídky těmi digitálními.

  • Přátelský městský úřad a akcent na elektronickou komunikaci s úřadem

V Chrudimi již byly provedeny první pokusy o zavedení e-Governmentu, ovšem zatím byly nedůsledné a jejich výsledky špatně prezentovány veřejnosti, která nebyla informována o výhodách elektronické komunikace s úřadem.

Městský úřad musí být ve svém provozu co nejúspornější, ovšem zároveň musí být rozšířen komfortní přístup k jeho službám. Řešením těchto požadavků je e-Government, který však musí být při svém zavádění důkladně vysvětlen občanům města, aby jej chápali jako přínos a ne jako obtížnou a zbytečnou novotu. E- Government ve vztahu k městskému zastupitelstvu je třeba předložit jako nástroj pro pohodlnou kontrolu tohoto orgánu.

  • Podpora Chrudimské nemocnice

Ohrožení funkčnosti zdejší nemocnice je důležitým tématem již delší dobu, který hlavně v poslední době nabývá na významu. STAN a TOP 09 má mezi svými podporovateli známé zaměstnance této nemocnice, a proto bude mít její argumentace v této oblasti větší váhu.

Je třeba udržet rozsah a kvalitu poskytované péče v nemocnici a zabránit postupné centralizaci zdravotnických služeb do pardubické nemocnice. STAN a TOP 09 bude dále prosazovat zlepšení pracovních podmínek v nemocnici, například požadavkem na rekonstrukci ubytovny pro zaměstnance. Naší snahou je vytvořit příjemné pracovní prostředí, abychom udrželi stávající personál a zároveň uměli nalákat nově příchozí personál pomocí různých benefitů. V neposlední řadě bychom chtěli maximálně podpořit nové absolventy a pomohli jim tím k jejich integraci.

  • Transparentní podpora občanských aktivit ve městě

Chrudim má silnou tradici v různých občanských sdruženích, kterých ve městě funguje několik desítek v mnoha různých oborech volnočasových a dobrovolnických aktivit. Jsou v nich sdruženi aktivní občané, o jejich podporu by se STAN a TOP 09 mohla s úspěchem ucházet.

Občanská sdružení jsou v Chrudimi tradiční a účast v nich je hodná podpory a uznání. Zároveň je třeba zajistit transparentní financování těchto aktivit a zviditelnit výsledky práce těchto sdružení.

HODNOTY STAN A TOP 09

Cílem je vytváření podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat nadbytečně a neoprávněně do činností samospráv.

Výkon veřejných funkcí je chápán jako služba občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce a solidaritu společenství občanů. Důležitou roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu odpovídají prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.

Prosazujeme průhlednost veřejného života, potírání korupce a jsme proti zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

Do veřejných funkcí nominujeme osobnosti - schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.

K základním prioritám patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být založena na zásadě šetrnosti (v nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i obezřetnými krajinnými zásahy).


Erik Jahnický (STAN) a Josef Sellák (TOP 09)